Najlepsze inwestycje

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Najlepsze inwestycje

Inwestycja (a więc także inwestycja w instrumenty finansowe) w/g Jacka Hirshleifera to wyrzeczenie się bieżącej konsumpcji na rzecz przyszłych, niepewnych korzyści. Aby podjąć decyzję inwestycyjną, inwestor musi więc mieć możliwość porównania wielkości bieżącej konsumpcji z przyszłymi korzyściami z inwestycji. Taką możliwość daje inwestorowi koncepcja wartości pieniądza w czasie.

Zakłada ona, że określona suma pieniężna w dniu dzisiejszy ma inną wartość, niż ta sama suma pieniężna po pewnym okresie. Jest to wynikiem spadku siły nabywczej pieniądza , możliwością inwestowania, występowaniem ryzyka oraz preferowaniem bieżącej konsumpcji:

  • spadek siły nabywczej jest spowodowany rosnącą inflacją, w wyniku której po określonym czasie nie będziemy mogli nabyć tego samego produktu za tą samą kwotę;
  • możliwość inwestowania zakłada, że po korzystnym zainwestowaniu określonej kwoty, po pewnym czasie będzie ona warta więcej niż obecnie (tz. przyniesie pewien dochód). Oznacza to, że ta sama kwota nie zainwestowana, będzie po tym samym czasie warta mniej;
  • występowanie ryzyka oznacza, że po okresie inwestycji możemy nie uzyskać określonego spodziewanego dochodu. Wynika z tego, że wartość określonej kwoty nie obarczonej ryzykiem jest większa, niż wartość tej samej kwoty obarczonej ryzykiem;
  • preferowanie bieżącej konsumpcji oznacza, że większość ludzi bardziej sobie ceni określoną kwotę przeznaczoną na bieżącą konsumpcję, niż to samą kwotę przeznaczoną na konsumpcję po pewnym czasie.

Wartość pieniądza w czasie określana jest przez stopę procentową (jako miernik przychodu), którą na rynkach finansowych podaje się w skali roku.

Jednym z podstawowych charakterystyk inwestycji jest dochód. Jak przedstawiliśmy powyżej, aby inwestycja była opłacalna dla inwestora, stopa dochodu (stopa zwrotu inwestycji) powinna być co najmniej równa sumie inflacji i ryzyka jaką ponosi inwestor. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, określamy stopę zwrotu, której możemy się w przyszłości spodziewać. Podejmujemy więc decyzję inwestycyjną w warunkach niepewności. W teorii do opisu niepewności przyjmuje się koncepcję rachunku prawdopodobieństwa. Na podstawie tej koncepcji stopę zwrotu, której możemy się w przyszłości spodziewać traktuje się jako zmienną losową, a jej analiza przeprowadzana jest dla rozkładu stopy zwrotu.

W praktyce podstawową charakterystyką dochodu wyznaczaną na podstawie rozkładu stopy zwrotu jest oczekiwana stopa zwrotu.

Możemy ją określić na podstawie wzoru:

E(r) = p1r1 + p2r2 +……………+pnrn

gdzie:

E(r) – oczekiwana stopa zwrotu;

r1,r2 .. rn- możliwe do zrealizowania stopy zwrotu;

p1, p2, ….p– stopień prawdopodobieństwa zrealizowania stóp zwrotu.

Oczekiwana stopa zwrotu to stopa zwrotu jaką można się spodziewać w przeciętnych warunkach inwestowania.

Drugą podstawową cechą inwestycji jest ryzyko. Praktycznie to ono jest motorem napędowym tworzenia różnych teorii, których głównym celem jest ograniczenie ryzyka. Jednakpojęcie ryzykaw na rynkach finansowych nie jest jednoznacznie rozumiane. Możemy spotkać się zarówno z określeniem rozumianym jako zagrożenie, w wyniku którego powstaje szkoda. Z tym pojęciem spotykamy się najczęściej na rynku ubezpieczeń. Częściej jednak stosowane jest pojęcie ryzyka, traktowanego zarówno jako zagrożenie, ale również szansa.

Podstawowym podziałem ryzyka w inwestycje jest ryzyko rynkowe i ryzyko kredytowe.

Ryzyko rynkowe wynika ze zmian cen przede wszystkim na rynku finansowym. Będziemy więc rozpatrywać ryzyko: stopy procentowej, cen akcji, cen towarów (rozumianych jako ceny towarowych instrumentów pochodnych) oraz kursu walutowego. Dotyczy ono wszystkich uczestników rynku finansowego.

Ryzyko kredytowe wynika z kondycji finansowej jednej ze stron zawartego kontraktu. Jeżeli kondycja ulega pogorszeniu to istnieje możliwość niedotrzymania warunków. (ryzyko niedotrzymania warunków). Występuje wszędzie tam, gdzie będziemy mieli do czynienia ze zobowiązaniami drugiej strony.

Jednym z ważniejszych dla indywidualnego inwestora jest ryzyko płynności. Należy pamiętać, że instrumenty o małej płynności charakteryzują się większą różnicą ceny kupna i sprzedaży, a często w czasie sesji w ogóle nie dochodzi do transakcji

Najlepsze inwestycje będą więc zależały nie tylko od dochodu jaki możemy osiągnąć z inwestycji ale także od akceptowalnego przez inwestora ryzyka. Nie ma więc prostej odpowiedzi na pytanie, które z możliwych do wyboru inwestycji, to najlepsze inwestycje.

Moim zdaniem kluczowym zagadnieniem w podejmowaniu decyzji inwestycyjnej jest określenie fazy tz. cyklu koniunkturalnego, czyli cyklicznych zmian długookresowego tempa wzrostu gospodarczego charakterystyczne dla gospodarek rynkowych, którym w praktyce nie daje się zapobiec. Więcej na tematcyklu koniunkturalnego na stronie cykl koniunkturalny.

Najlepsze inwestycje zależeć więc będą w znacznym stopniu od cyklu koniunkturalnego gospodarki. Mamy więc:

  • okres, gdy najlepiej mieć gotówkę i z daleka trzymać się od inwestowania na rynku finansowym. Jest to okres gwałtownych zmian. Pozostawanie na takim rynku usprawiedliwione jest wyłącznie dla bardzo doświadczonego inwestora;

  • okres gdy powinniśmy inwestować w poszczególne instrumenty finansowe (towary, obligacje lub akcje). Istnieje możliwość samodzielnego inwestowania, jednak proponujemy wybrać określone fundusze inwestycyjne, które inwestują w wybrane instrumenty finansowe;

  • okres, gdy dowolna inwestycja powinna przynieś zyski. Jest dla inwestora indywidualnego okresem najlepszym do samodzielnego inwestowania, gdyż istnieje olbrzymia szansa przy minimalnym ryzyku, że uzyskamy ponadprzeciętne zyski. Należy wyłącznie pamiętać o dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego.

Gdy zdecydujemy się na samodzielne inwestowanie to w okresie recesji lub słabego wzrostu gospodarczego najlepszą inwestycją powinny być dobra trwałe np. nieruchomości, złoto, inne metale szlachetne, diamenty.Ceny nieruchomości w wyniku trudnego dostępu do kredytów znacznie spadają co w przyszłości powinno przynieść nam znaczny zysk. Problemem pozostaje zarówno cena, miejsce lokalizacji jak i horyzont czasowy. W celu zmniejszenia ryzyka ceny powinniśmy raczej kupować nieruchomości na rynku wtórnym, np. wystawione do licytacji przez bank. Lokalizacja nieruchomości powinna być atrakcyjna zarówno pod względem otoczenia, komunikacji i odległością od centrów handlowych i kulturalnych. Daje to większą gwarancję sprzedaży nieruchomości, gdy tylko zmieni się cykl gospodarczy. Gdy wskaźniki makroekonomiczne zaczynają wskazywać zmianę cyklu, a banki łatwiej udzielają kredytów hipotecznych, cena naszej nieruchomości powinna rosnąć. Powinniśmy podjąć decyzję sprzedaży nieruchomości a uzyskane środki przeznaczyć na inwestycje w określone instrumenty finansowe samodzielnie lub poprzez fundusze inwestycyjne. W okresie wzrostu gospodarczego maleje ryzyko. Jedynym kryterium jaki powinniśmy przestrzegać to inwestycje w płynne instrumenty finansowe oraz zabezpieczenie się poprzez dywersyfikacje swojego portfela inwestycyjnego.

Jak widzimy na powyższym przykładzie nie ma prostej odpowiedzi, które inwestycje są najlepszymi inwestycjami. Zależeć to będzie od poziom awersji inwestora do ryzyka. Dla jednego inwestora najlepszą inwestycją będzie inwestycja długotrwała o niewielkim ryzyku, ale przynosząca stałe realne zyski (przewyższające inflację), dla drugiego zaś krótkotrwała inwestycja o dużym ryzyku, ale wysokich zyskach.

Zobacz także interesujące frazy:

najlepsze inwestycje giełdowe;  

najlepsze inwestycje 2011.